Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:00 --:-- THD-VCA VJ477 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
09:55 09:55 DLI-SGN BL343
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:00 13:00 DLI-HAN BL244
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:00 17:00 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:40 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:25 --:-- HPH-VCA QH1671 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:35 12:35 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
16:45 16:45 BMV-DAD VN1914 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:20 19:20 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
04:10 --:-- CXR-ICN TW158
06:00 07:10 CXR-HAN VN7564
06:25 07:30 CXR-YIH VN696
07:00 --:-- CXR-SGN VJ603
07:00 08:00 CXR-SGN VN1341
07:05 --:-- CXR-SGN VJ613
07:05 08:15 CXR-HAN VN7550
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770
07:25 --:-- CXR-VKO ZF7744
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
07:30 --:-- CXR-SGN VN7341
07:35 --:-- CXR-SGN VJ601
07:50 --:-- CXR-YTY BL1022
08:20 --:-- CXR-SGN VJ617
08:20 --:-- CXR-HAN VN1552
08:30 --:-- CXR-OMS ZF5544
09:15 --:-- CXR-SGN VJ609
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:15 --:-- CXR-VII BL520
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-HKG UO567
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:20 --:-- CXR-ZGC VJ5126
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 --:-- CXR-DLC VJ5152
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
15:50 --:-- CXR-JJN VN876
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:50 --:-- CXR-DAD VJ584
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:35 17:05 CXR-HGH VJ5348
17:55 --:-- CXR-CSX BL1126
18:00 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-KWE BL1128
18:20 --:-- CXR-HGH CA728
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
18:50 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358
19:30 --:-- CXR-IKT EO2520
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:05 22:15 CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-SGN VJ697
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
01:55 --:-- CXR-SGN BL393
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
10:55 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
12:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
13:20 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:10 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
22:05 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
17:10 --:-- VCA-HPH QH1672 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
10:30 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
10:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
18:20 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:00 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
20:55 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
21:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:25 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43687 CLS
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:00 09:00 PQC-SGN BL306 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 16-18 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 15-17 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 18- OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43687 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 23-25 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:15 14:15 PQC-SGN VN1814 43529 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43687 OPN
15:15 15:15 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 29-32 OPN
16:00 16:00 PQC-VKG QS267. OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 16-18 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 43813 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL320 43813 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43624 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN BL324 16-18 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 42-45 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN