Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:15 --:-- SGN-CAN BL154 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-J4 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL540 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL740 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 CLS
06:40 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:50 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:20 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
00:15 --:-- SGN-CAN BL154 CLS
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-J4 CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-J4 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
08:20 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-DLI BL342 CLS
05:35 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL540 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL740 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
08:30 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
08:40 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
08:40 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
08:50 --:-- SGN-VDO QH1970 G7-12 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
08:50 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
08:55 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-XSP **VPCTV CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-PXU BL442 CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CLS
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
09:15 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
09:30 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VJ658 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
06:30 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K CLS
06:40 --:-- SGN-THD BL564 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
06:50 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 CLS
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
09:55 --:-- SGN-HAN BL758 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K CLS
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 CLS
10:00 --:-- SGN-VCS 0V8063 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
07:20 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
10:10 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 CLS
10:25 11:05 SGN-HAN VJ174 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
10:30 --:-- SGN-HPH VN1184 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-J4 CLS
10:35 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
10:35 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
08:20 --:-- SGN-REP K6809 CLS
10:40 --:-- SGN-HAN BL760 CLS
08:30 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
10:40 --:-- SGN-HAN QH218 G7-12 CLS
08:30 --:-- SGN-DLI BL342 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
10:50 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-NGO **RDN623 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
11:05 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
08:40 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
11:05 --:-- SGN-KHH VJ890 G CLS
08:40 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
11:05 --:-- SGN-THD VN1274 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 CLS
11:10 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
08:50 --:-- SGN-VDO QH1970 G7-12 CLS
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
08:50 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
11:10 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
08:55 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-H4 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
11:25 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
09:00 --:-- SGN-XSP **VPCTV CLS
11:25 11:55 SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
11:25 --:-- SGN-CNX VJ891 G CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
11:35 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
11:50 --:-- SGN-PQC BL313 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
12:00 --:-- SGN-KOS **BWJ089 CLS
09:10 --:-- SGN-PXU BL442 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K CLS
12:00 --:-- SGN-DAD BL672 CLS
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CLS
12:00 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
12:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
12:10 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
00:15 --:-- SGN-CAN BL154 CLS
12:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
09:15 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
01:25 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
09:30 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
12:35 --:-- SGN-PXU VN1426 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-J4 CLS
12:35 --:-- SGN-PQC VN1815 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
12:40 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122