Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 42-45 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:00 --:-- DAD-HAN VJ534 CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VJ639 CLS
07:10 --:-- DAD-HAN VJ502 CLS
07:30 --:-- DAD-SGN VJ657 CLS
07:40 --:-- DAD-HAN VJ518 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN QH102 CLS
08:25 --:-- DAD-SGN VJ659 CLS
08:30 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 CLS
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 CLS
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 30-34 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
10:25 --:-- DAD-CZX VJ8850 9-10 CLS
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 45-47 CLS
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 CLS
10:40 11:00 DAD-HAN VJ510 CLS
10:55 --:-- DAD-CXR VJ583 CLS
11:00 11:45 DAD-SGN VJ651 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 35--41 CLS
11:10 11:45 DAD-MFM VJ8892 11-13 CLS
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 48-51 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 42-44 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:10 --:-- DAD-KUL OD503 CNX
12:10 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
12:20 --:-- DAD-HAN VJ504 CLS
12:25 --:-- DAD-CSX BK2920 49-51 CLS
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
12:30 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 45-47 CLS
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
13:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 37-40 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
13:45 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
13:50 --:-- DAD-HAN VJ538 CLS
13:55 --:-- DAD-SGN BL673 CLS
14:10 --:-- DAD-DAD ##VNB466 CLS
14:10 --:-- DAD-HAN VN174 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
14:45 --:-- DAD-NNG VJ8226 42-44 CLS
14:55 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
14:55 --:-- DAD-PVG VN528 CLS
15:10 --:-- DAD-HAN QH106 CLS
15:10 --:-- DAD-DLI VN1955 CLS
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 CLS
15:30 16:15 DAD-ICN VJ874 49-51 CLS
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 CLS
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 CLS
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 CLS
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 CLS
16:30 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:35 17:40 DAD-SGN VJ625 OPN
16:55 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
16:55 --:-- DAD-HGH VJ8790 41 CLS
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 CLS
17:00 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
17:10 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
17:10 --:-- DAD-SGN VN137 CLS
17:25 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
17:25 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:35 --:-- DAD-HPH VJ726 OPN
17:45 --:-- DAD-NKG VJ8858 42-43 OPN
17:50 18:20 DAD-SGN VJ655 OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 36-38 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 49-51 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:15 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:20 --:-- DAD-KWE VJ8312 44-45 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 31-34 OPN
19:10 --:-- DAD-HHA VJ8358 46-47 OPN
19:40 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:15 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 49-51 OPN
20:20 21:20 DAD-SGN VJ643 OPN
20:20 --:-- DAD-SGN VJ647 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 38-44 OPN
21:00 --:-- DAD-SGN VN143 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VN198 OPN
21:10 --:-- DAD-HAN VJ514 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
22:10 22:40 DAD-VCA VJ703 OPN
22:30 --:-- DAD-HAN BL654 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 45-47 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 48-49 OPN
00:05 --:-- DAD-SGN VJ641. CLS
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 38-41 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
00:55 --:-- DAD-TAE TW150 8-11 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 34-37 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 46-49 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 38-41 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 23:45 PEK-DAD MU5013 CLS
00:30 01:20 ICN-DAD 7C2903 CLS
00:30 00:10 PUS-DAD OZ779 CLS
01:00 00:47 PUS-DAD KE465 CLS
01:25 01:47 ICN-DAD VJ875. CLS
02:55 03:10 WUH-DAD VJ8375. CLS
04:45 04:05 CTU-DAD VJ8169 CLS
06:55 06:57 SGN-DAD VJ656 CLS
07:05 06:53 HAN-DAD VJ511 CLS
07:20 07:15 SGN-DAD BL664 CLS
07:20 07:18 HAN-DAD VJ505 CLS
07:20 07:10 SGN-DAD VN110 CLS
07:20 07:00 HAN-DAD VN155 CLS
07:35 07:22 HAN-DAD QH101 CLS
07:35 07:55 SGN-DAD VJ622 CLS
07:50 07:30 HAN-DAD BL633 CLS
07:50 08:10 SGN-DAD VJ658 CLS
07:55 07:42 HPH-DAD VJ723 CLS
08:20 08:44 SGN-DAD BL666 CLS
08:20 07:50 VCA-DAD VN1440 CLS
08:45 09:10 HKG-DAD UO552 CLS
08:55 08:40 HKG-DAD KA220 CLS
08:55 08:55 ICN-DAD VJ881 CLS
09:05 09:00 DMK-DAD FD634 CLS
09:20 09:15 SGN-DAD VN112 CLS
09:20 09:27 HAN-DAD VN159 CLS
09:40 10:35 ICN-DAD VJ879 CLS
10:00 09:35 CNX-DAD FD906 CLS
10:00 10:20 ICN-DAD LJ077 CLS
10:00 10:55 SGN-DAD VJ628 CLS
10:10 09:20 TAE-DAD 7C2921 CLS
10:15 11:05 TAE-DAD VJ871 CLS
10:20 11:07 SGN-DAD VJ646 CLS
10:20 10:25 SGN-DAD VN116 CLS
10:20 10:17 HAN-DAD VN163 CLS
10:25 10:15 ICN-DAD TW125 CLS
10:25 10:39 HAN-DAD VJ501 CLS
10:40 10:25 BKK-DAD VZ964 CLS
10:45 10:35 SIN-DAD MI632 CLS
10:55 10:43 VCA-DAD VJ702 CLS
11:10 00:00 KUL-DAD OD502 CNX
11:20 11:44 SGN-DAD VN120 CLS
11:25 10:48 CSX-DAD BK2919 CLS
11:25 11:16 HAN-DAD VN167 CLS
11:30 11:20 DMK-DAD FD636 CLS
11:30 11:20 CXR-DAD VN1944 CLS
11:50 11:40 MWX-DAD 7C2911 CLS
11:55 11:50 HAN-DAD VJ517 CLS
12:05 11:50 KUL-DAD AK648 CLS
12:10 12:40 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:20 12:25 SGN-DAD VN122 CLS
12:20 12:13 HAN-DAD VN169 CLS
12:30 12:21 BKK-DAD VZ960 CLS
12:45 12:40 BKK-DAD PG947 CLS
12:55 12:20 KIX-DAD VN337 CLS
13:10 13:31 CXR-DAD VJ580 CLS
13:20 13:38 ICN-DAD 7C2901 CLS
13:20 13:30 SGN-DAD BL672 CLS
13:20 13:21 HAN-DAD VJ523 CLS
13:25 14:40 HAN-DAD VN171 CLS
13:30 13:40 SGN-DAD VN124 CLS
13:40 13:42 HAN-DAD VJ537 CLS
13:50 13:44 ICN-DAD KE485 CLS
14:05 13:49 HAN-DAD QH105 CLS
14:10 13:42 NRT-DAD VN319 CLS
14:15 14:07 ICN-DAD VN431 CLS
14:20 15:32 SGN-DAD VJ638 CLS
14:30 14:36 CGO-DAD CZ8367 CLS
14:40 14:45 DAD-DAD ##VNB466 CLS
15:15 15:00 HPH-DAD VN1673 CLS
15:20 15:35 HAN-DAD VN175 CLS
15:25 16:34 SGN-DAD VJ632 CLS
15:30 16:23 TPE-DAD BL141 CLS
15:30 16:36 SGN-DAD VJ624 CLS
15:30 15:10 SGN-DAD VN128 CLS
15:35 15:48 HAN-DAD VJ525 CLS
15:55 15:54 KMG-DAD MU2581 CLS
16:10 16:38 MFM-DAD VJ8893 CLS
16:20 16:15 HAN-DAD VN177 CLS
16:30 16:25 HAN-DAD VJ515 CLS
16:35 16:25 SGN-DAD BL678 CLS
16:50 17:07 HAN-DAD BL647 CLS
16:55 17:02 SGN-DAD VJ654 CLS
17:00 17:00 HPH-DAD VJ725 CLS
17:10 17:21 HKG-DAD UO558 OPN
17:15 17:45 SGN-DAD VJ644 OPN
17:20 17:24 SGN-DAD VN134 OPN
17:20 17:10 HAN-DAD VN181 OPN
17:30 17:14 BKK-DAD VZ962 CLS
17:35 17:43 SGN-DAD VJ634 OPN
17:35 17:25 BMV-DAD VN1914 CLS
17:40 17:35 DMK-DAD FD638 OPN
17:40 17:07 REP-DAD K6840 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD ##BWJ089 OPN
18:05 17:46 BKK-DAD PG997 OPN
18:05 --:-- DLI-DAD VN1954 OPN
18:10 --:-- CXR-DAD VJ584 OPN
18:20 18:08 SGN-DAD VN136 OPN
18:25 18:25 CZX-DAD VJ8851 OPN
19:05 --:-- SGN-DAD BL682 OPN
19:15 --:-- HAN-DAD QH103 OPN
19:20 --:-- NNG-DAD VJ8227 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN138 OPN
19:35 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
19:40 --:-- SIN-DAD 3K541 OPN
20:00 19:54 ICN-DAD LJ079 OPN
20:00 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:15 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VN189 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:35 --:-- HAN-DAD VJ507 OPN
20:50 --:-- SGN-DAD VJ640 OPN
21:10 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:15 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN142 OPN
21:25 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
21:50 --:-- HAN-DAD BL655 OPN
22:05 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:10 --:-- HAN-DAD VJ527 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN197 OPN
23:00 --:-- SGN-DAD BL684 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:20 --:-- PVG-DAD VN529 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD LJ059 OPN
23:35 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
23:35 --:-- HGH-DAD VN551 OPN
00:10 00:17 PUS-DAD BX731 CLS