Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:35 12:35 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
16:45 16:45 BMV-DAD VN1914 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:20 19:20 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
10:35 10:35 VII-BMV QH1761 OPN
12:00 12:00 SGN-BMV BL424 OPN
12:35 12:35 VII-BMV VJ741 OPN
16:05 16:05 DAD-BMV VN1915 OPN
16:30 16:30 HAN-BMV QH1401 OPN
18:40 18:40 HAN-BMV VN1603 OPN
20:10 20:10 SGN-BMV VJ356 OPN